Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Des del Centre de Psicologia Creixent us informem que, com cada any, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a través del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i la Direcció General d’Atenció a la Família i la Comunitat Educativa, ofereix l’oportunitat de sol·licitar ajuts individualitzats per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu, i que el nostre centre realitzarà la documentació necessària per aquelles famílies que vulgueu sol·licitar aquesta beca i dur a terme les reeducacions psicopedagògiques o logopèdiques amb nosaltres.

 

DESTINATARIS:

Aquests  ajuts van dirigits a alumnes que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu, i es designen per dur a terme suports externs a l’escola, ja sigui a través de reeducacions psicopedagògiques o bé del llenguatge (tractament logopèdic).

 

REQUISITS:

Per sol·licitar aquests ajuts caldrà que les famílies reuneixin uns requisits determinats.

  • Acreditar que l’infant està escolaritzat
  • Aportar el certificat de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica o d’un departament d’orientació.
  • Complir els criteris econòmics en relació a la renda i patrimoni familiar, i el nombre de membres de la família.

 

DOCUMENTACIÓ:

Certificació expedida per l’inspector de la zona en la qual s’acrediti la necessitat de rebre aquests tractaments per la inexistència o insuficiència de l’atenció pedagògica proporcionada pel centre en què està escolaritzat l’alumne sol·licitant i la inviabilitat de matriculació de l’alumne sol·licitant en un centre que disposi del servei de reeducació requerit.

Informe específic de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica o del departament d’orientació en el qual es detalli l’assistència educativa i les hores setmanals que es considerin necessàries per a la seva correcció, així com, si és el cas, les prestades pel centre, la durada previsible de la mateixa i les condicions que en garanteixin la prestació.

Memòria expedida pel centre o reeducador que presti el servei en la qual consti informació detallada de les característiques del mateix, incloent nombre d’hores setmanals i especialista que el presta així com del cost mensual.

Declaració responsable de la persona que imparteixi la reeducació pedagògica o del llenguatge.

 

COM ES FA EL TRÀMIT?

Ompliu el formulari de sol·licitud que trobareu a la pàgina web del Ministeri d’Educació, al centre educatiu on estigui matriculat l’alumne/a o a Serveis Territorials d’Educació de la Generalitat de Catalunya

La sol·licitud es pot presentar de forma telemàtica, en cas de disposar d’un certificat de signatura electrònica, o bé, si no disposeu del certificat, haureu d’imprimir la sol·licitud i presentar-la en el centre educatiu en què hagin d’estudiar els alumnes durant el curs.

 

I DESPRÉS…

Un cop presentada la sol·licitud, podeu consultar el seu estat per internet, mitjançant el web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport o adreçant-vos als serveis territorials del Departament d’Educació.

Els sol·licitants reben un missatge que informa de la proposta de concessió o denegació de la beca sol·licitada.

 

Si voleu més informació:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE?moda=1