Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Des del Centre de Psicologia Creixent us informem que, com cada any, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, a través del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i la Direcció General d’Atenció a la Família i la Comunitat Educativa, ofereix l’oportunitat de sol·licitar ajuts individualitzats per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu, i que el nostre centre realitzarà la documentació necessària per aquelles famílies que vulgueu sol·licitar aquesta beca i dur a terme les reeducacions psicopedagògiques o logopèdiques amb nosaltres.

 

REQUISITS GENERALS:

 

Alumnes que presenten necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge o trastorn de l’espectre autista:

 1. Presentar necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge o trastorn de l’espectre autista, sempre que aquesta necessitat hagi estat acreditada mitjançant la documentació indicada (vegeu l’apartat documentació).
 2. Excepcionalment, es podran concedir ajudes a alumnes menors de dos anys sempre que els equips corresponents certifiquin la necessitat d’escolarització primerenca per raó de les característiques de la discapacitat.
 3. Estar escolaritzat en centre específic, en unitat d’educació especial de centre ordinari o en centre ordinari que escolaritzi alumnes que presenten necessitats educatives especials, que hagin estat creats o autoritzats definitivament com a tals per l’administració educativa competent, en la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
 4. Estar cursant algun dels següents nivells educatius: educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, ensenyaments artístics professionals, cicles formatius de grau bàsic, programes de formació per a la transició a la vida adulta.
 5. A més per obtenir el subsidi es requereix ser membre de família nombrosa de qualsevol categoria, d’acord amb la normativa vigent

 

Alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals:

 1. Presentar necessitat específica de suport educatiu associada a alta capacitat intel·lectual sempre que aquesta necessitat hagi estat acreditada mitjançant la documentació indicada (vegeu l’apartat documentació).
 2. Tenir complerts 6 anys d’edat
 3. Estar cursant algun dels següents nivells educatius: educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior o ensenyaments artístics professionals.

DOCUMENTACIÓ:

 1. Als efectes d’acreditar l’acompliment dels requisits d’accés a la convocatòria, l’alumnat amb necessitat derivada de discapacitat ha d’aportar certificat de discapacitat de més del 33%, l’alumnat amb necessitat derivada de trastorn greu de conducta o trastorn de la comunicació i el llenguatge ha d’aportar certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica o del depenent de l’administració educativa corresponent i l’alumnat amb necessitat derivada de trastorn de l’espectre autista ha d’aportar certificat mèdic dels serveis de salut sostinguts amb fons públics i certificat d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica o del depenent de l’administració educativa corresponent.
 2. Si la unitat familiar superés els límits econòmics establerts en la convocatòria per a les ajudes directes, però tingués la condició de família nombrosa, la unitat de beques que tramiti la seva sol·licitud podrà proposar d’ofici la concessió de subsidi; en aquest cas, es requerirà presentar la documentació que demostri aquesta condició de família nombrosa.
 3. A més a més, els alumnes que presenten necessitat de reeducació pedagògica o del llenguatge han de presentar:
  • Certificació expedida per l’inspector de la zona en la qual s’acrediti la necessitat de rebre aquests tractaments per la inexistència o insuficiència de l’atenció pedagògica proporcionada pel centre en què està escolaritzat l’alumne sol·licitant i la inviabilitat de matriculació de l’alumne sol·licitant en un centre que disposi del servei de reeducació requerit (DEMANAR A L’ESCOLA).
  • Informe específic de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica o del departament d’orientació en el qual es detalli i justifiqui l’assistència educativa i les hores setmanals que es considerin necessàries per a la seva correcció, així com, si és el cas, les prestades pel centre, la durada previsible de la mateixa i les condicions que en garanteixin la prestación (SI NO ES DISPOSA D’INFORME ESPECÍFIC DE L’EAP, CAL APORTAR A L’ESCOLA L’INFORME DIAGNÒSTIC).
  • Memòria expedida pel centre o reeducador que presti el servei en la qual consti informació detallada de les característiques del mateix, incloent-hi nombre d’hores setmanals i especialista que el presta així com del cost mensual (CENTRE DE PSICOLOGIA CREIXENT).
  • Declaració responsable de la persona que imparteixi la reeducació pedagògica o del llenguatge (CENTRE DE PSICOLOGIA CREIXENT).
 4. Els alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals han de presentar:
  • Certificat o informe d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica o del departament d’orientació depenent de l’administració educativa corresponent en què es detalli i justifiqui l’assistència i condicions necessàries, així com el nombre d’hores setmanals i la durada de l’assistència.
  • Memòria expedida pel centre o el reeducador que presti el servei en la qual consti les característiques d’aquest servei, així com les hores setmanals, l’especialista que el presta i el cost.

I DESPRÉS…

Un cop presentada la sol·licitud, podeu consultar el seu estat per internet, mitjançant el web del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport o adreçant-vos als serveis territorials del Departament d’Educació.

Els sol·licitants reben un missatge que informa de la proposta de concessió o denegació de la beca sol·licitada.

Si voleu més informació:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE?moda=1