Project Description

Les reeducacions són intervencions psicopedagògiques personalitzades orientades a treballar les dificultats que interfereixen en l’àmbit acadèmic dels infants i adolescents amb un acompanyament individualitzat i ajustat a les seves necessitats específiques.

En les reeducacions tractarem:

  • Dificultats en la lectoescriptura i la comprensió lectora 

  • Dificultats en el raonament matemàtic i el càlcul 

  • Dificultats en l’organització i la planificació de les tasques acadèmiques i el temps d’estudi.

  • Adquisició d’hàbits i de tècniques d’estudi.

  • Dificultats amb l’autocontrol i/o la impulsivitat

  • Dificultats atencionals

Les reeducacions ens permetran potenciar les seves habilitats facilitant-li els recursos, les eines i les estratègies d’aprenentatge necessàries per fer front a les dificultats, afavorint així la seva autonomia i motivació personal vers les tasques escolars.

Les reeducacions psicopedagògiques són sessions, d’una o dues hores setmanals, amb un professional especialitzat on s’aborden les dificultats des de tres perspectives:

  • Escolar: introduint les tècniques i mètodes d’estudi, estratègies de memorització, recuperació d’aprenentatges, preparació d’exàmens.
  • Cognitiva:  estimulant habilitats i capacitats com l’atenció, el raonament, la memòria o la concentració.
  • Emocional: reforçant l’autoestima i l’autoconcepte, afavorint la motivació i les habilitats socials i emocionals de l’infant o adolescent.  

CONTACTE