Project Description

Creixent ofereix un servei d’avaluació que, no només es centra a explorar les característiques de cada persona, sinó que també té en compte tot l’entorn de la persona (com la família o l’escola). Permet determinar el nivell de desenvolupament maduratiu i establir o descartar si s’observen dificultats en alguna àrea concreta, ja sigui emocional, cognitiva, conductual, social i/o educativa.

A

A

Per a dur-ho a terme, seguim una metodologia que consta de les següents fases.

a

A

A

A

A

A

A la primera visita amb la família, es recull tota la informació referent al motiu de consulta i a la història de l’infant o el jove. Sempre que sigui necessari, complementarem aquesta informació amb l’administració de tests a la família i a l’escola.

A

A

A

A

A

En un segon pas, per a determinar el desenvolupament cognitiu, s’avaluen les diferents funcions cognitives (coeficient intel·lectual, funcions executives, memòria, atenció, percepció i/o llenguatge).

A

A

A

A

Acabada tota la fase d’exploració, es realitza un informe diagnòstic, s’explica a la família els resultats de l’exploració i es fa una proposta d’intervenció en cas que aquesta sigui necessària.

Finalment, i sempre amb prèvia autorització de la família, es proposa una reunió amb l’escola per a comunicar els resultats de l’exploració i l’inici del tractament, i per resoldre dubtes i iniciar un treball en xarxa per anar tots en la mateixa direcció. 

CONTACTE