Project Description

Creixent ofereix un servei d’avaluació que, no només es centra en explorar les característiques de cada persona, sinó que també té en compte tot l’entorn de la persona (com la família o l’escola). Permet determinar el nivell de desenvolupament maduratiu i establir o descartar si s’observen dificultats en alguna àrea concreta, ja sigui emocional, cognitiva, conductual, social i/o educativa.

Per a dur-ho a terme, seguim una metodologia que consta de les següents fases. A la primera visita amb la família, es recull tota la informació referent al motiu de consulta i a la història de l’infant o el jove. Sempre que sigui necessari, complementarem aquesta informació amb l’administració de tests a la família i a l’escola. En un segon pas, per a determinar el desenvolupament cognitiu, s’avaluen les diferents funcions cognitives (coeficient intel·lectual, funcions executives, memòria, atenció, percepció i/o llenguatge). Acabada tota aquesta primera fase d’exploració, s’explica a la família els resultats de l’exploració i es fa una proposta d’intervenció en cas que aquesta sigui necessària.

Finalment, i sempre amb prèvia autorització de la família, es proposa una reunió amb l’escola per a comunicar els resultats de l’exploració i l’inici del tractament, i per resoldre dubtes i iniciar un treball en xarxa per anar tots en la mateixa direcció.

Avaluació i Diagnòstic

CONTACTE